JAN VAN RIEBEECK SE NASATE VANDAG – GEREFORMEERDE CHRISTENE OF WILDE BRUTALES?

[‘n Foto van die R2 noot, wat voor die oorskakeling na vandag se muntstuk in Suid-Afrika gebruik is. Dit is Jan Van Riebeeck se gesig daarop]

JAN VAN RIEBEECK SE GEBED BY SY AANKOMS IN DIE KAAP – OP 6 APRIL 1652

“O Barmhertige Goedertieren Godt ende Hemelse Vader, Nadien het uwe Goddelijcke Maijesteijt geliefft heefft ons te beroepen over’t bestier der saacken van die Generale Vereenighde Nederlantse g’octroijeerde Oost Indische Compe. alhier aen Cabo de Boa Esperance ende wij ten dien eijnde met onsen bijhebbenden Raedt in uwen H. name vergadert sijn: omme met advijs van deselve sodanige besluijten te maecken, waermede den meesten dienst van de opgemelte Compe. gevoirdert, de Justitie gehanthaefft, ende onde dese wilde brutale menschen (mogelijck sijnde) uwe ware gereformeerde Christelijcke Leere mettertijt mochte voortgeplant ende verbreijt worden, tot uwes H. Naemes loff ende Eere, ende welstant onser Hren. Principalen, waertoe wij sonder dijne genadige hulpe’t alderminste en vermogen. Soo bidden wij U derhalven O aldergenadighste Vader, dat gij ons met uwe Vaderlijcke wijsheijt wilt bijwoonen, ende in dese onse vergaderinge presiderende, onse herten sulx verlichten dat alle verkeerde passien, misverstanded ende andere diergelijcke gebreecken van ons mogen geweer(t) blijven, ten eijnde onse herten van alle menschelijcke affecten reijn, ende onse gemoederen soo gestelt sijnde wij in onse raedtslagen niet anders voornemen nochte besluijten, als’t gene mach strecken tot grootmaeckin(ge) ende loff van uwen alderheijlighsten naeme, ende den meesten dienst van onse Heeren ende Meesters sonder in eeniger maten op eijgen baet off particulier proffijt acht te nemen, hetwelcke ende wes meer ons tot uijtvoerin(ge) onser bevolen dienste ende zaligheijt nodigh sij. Wy bidden ende begeeren in den naeme uwes Wel lieven Zoons onsen Heijl(ant) ende Zalighmaker Jesu Christij, die ons heefft leeren bidden Onse Vader &a.”  

                    HEIDEN AFRIKANER        

           gekomponeer deur Frikkie Mulder 

“Wilde brutales” het Van Riebeeck hul genoem,

Min wetend van sy nasate sou self so word en doen.

Gereformeerde Christendom, die saad van ’n beskawing,

Ontkiemend groei die roeping, dis Christus se handhawing

LUISTER HIER NA DIE KLANKBAAN VAN DIE LIED:

https://youtu.be/T2bhzZ4uQpc

                                     1

Heiden Afrikaner 

Jy maak my by die dag skamer

Op my vel en op my taal

Ja toe’t jy in Afrika verdwaal

                                     2

Heiden Afrikaner

O hoe het jy nie verander

Van beskaafd na wit barbaar

Ek sê dit sonder skaamte wat ek weet dis waar

Heiden Afrikaner

Heiden Afrikaner 

                                     3

Heiden Afrikaner

Vertel my wat is jou anker

In hierdie wêreld wat in ruimte sweef

Ja dis Mammon en die rugbybal waarvoor jy leef

                                     4

Heiden Afrikaner

Jy drink die boosheid soos water

En jy laat nie eens ’n druppel oor

Jy smyt weg die bottel en begin weer oor

Heiden Afrikaner

Heiden Afrikaner

                                     5

Heiden Afrikaner

Jou woorde word al hoe kaler

Ja ek’s seker niks maak jou meer skaam

Gooi jy slaapkamerdeur oop in vryheid se naam

                                       6

Heiden Afrikaner 

Jy was eens gedoop met water

Maar toe het jy die Here verlaat

O keer tog terug want die uur raak laat.

Keer terug Afrikaner

Keer terug Afrikaner

God roep Afrikaner

Hy roep Afrikaner

Van Riebeeck se gebed vertaal uit die Nederlands in Afrikaans deur Henk Schuring en Frikkie Mulder.

Opgeneem in 2007 by TRAP ateljee’s Middelburg, deur Eugene Pienaar. Vrygestel in 2008 op die album OOM PAUL – Frikkie Mulder.

BRONNE: 
BOëSEKEN, AJ  1957.  Resolusies van die Politieke Raad 1651-1669. Deel 1. SA Argiefstukke, Kaap. Pretoria: Staatsdrukker.

HOFMEYR, JW et al.  1991.  History of the Church in South Africa – A Document and Source Book. University of South Africa, Pretoria.


Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s