ANGUS, DIE AFRIKANERS, EN GEREFORMEERD WEES 

 (‘n Foto van Angus Buchan en twee van sy seuns – geneem van sy boek “Fathers and sons”)

Al was die “Mighty Men” konferensies van die begin af oop vir enige iemand in ons land om by te woon, het dit van vroeg af al ’n baie sterk Afrikaner teenwoordigheid gehad. Hoekom? In hierdie skrywe poog ek om hierdie vraag te beantwoord. In die tweede deel probeer ek aan die hand van die Gereformeerde belydenis sekere breë lyne van Angus Buchan se prediking en standpunte te beoordeel. By hierdie deel moet ek ’n waarskuwing rig: Indien jy nie geïnteresseerd is in die gereformeerde teologie se uitkyk op sake soos op Angus Buchan se prediking nie, is dit ’n deel wat jy dalk eerder moet oorslaan – dit mag jou ontstel. Kom ons begin.   

Jan Van Riebeeck en William Wallace se mense ontmoet mekaar

Die Skotte en die Afrikaners kom al ’n lang pad saam. Dalk is hulle die enigste twee gereformeerde volkere sedert die tyd van die Protestantse Reformasie. Ja, dalk was die Nederlanders ook vir ’n tyd een… Die Pole en Hongare was ook amper gereformeerde volkere, voor die pous die Jesuïete se kwylende Anti-Reformasie fanatisme, uit die hok losgelaat het.  Hier kan genoem word op hoe ’n merkwaardige manier die gereformeerde leer die persoonlikheid van ’n volk kan vorm en giet. Beide die Afrikaners en die Skotte is non-hiërargies, bedoelende posisie en rang tel nie so baie in hulle oë nie maar wel wie jy is, en waarvoor jy staan. Jou standpunt is wat tel, nie jou status nie. Soos die gemeenskaplike protestantse erfenis wat hulle gevorm het ’n ding sê soos hy is, so praat hulle ook self. Gewoonlik plat op die aarde tipe mense; gasvry; harde werkers; verbete vegters; en individualisties. O ja, en polities is die Afrikaners en Skotte beide anti-Engels.

Die Skotte en die boere se geskiedenis in Suid-Afrika gaan ook terug na vroeë tye. Toe die Voortrekkers sak-pak-en-wa die Kaap verlaat het, het die Engelse owerheid pogings begin aanwend om die boere te Angliseer. Hulle strategie was nogal fyn beplan, en dit sien mens aan die feit dat hulle Calvinistiese Skotse predikers agter die trekkers aangestuur het. Hierdie pogings het egter nie gewerk nie, maar het eintlik presies die teenoorgestelde tot gevolg gehad – “in hulle gesigte ontplof” sou mens kon sê, want die Skotse predikers het eintlik begin om die trekkers se taal te praat.

Van die prominentste Skotte in die Afrikaners se geskiedenis sou seer sekerlik die Murray’s wees wat uit Skotland na die suidpunt van Afrika verhuis het. Die bekende Andrew Murray het uit hierdie gesin gekom. Dit is inderdaad ook so dat in die aanloop tot die stigting van die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika daar ook ’n sekere Skotse aandeel in was: Waar Skotse gereformeerde predikante dikwels ’n groter klem op ervaring gelê het en tradisionele Gereformeerdes suiwer leer hoër as ervaring geag het, was daar hierin ’n voorspel tot ’n toekomstige skeiding van weë.

’n Groot eina – vir my persoonlik, in die kontakte tussen Skot en Boer was toe ons manne teen hulle gesak het in die loopgrawe voor die heuwel by Magersfontein gedurende die Anglo-Boere oorlog. Wie wil nou met mede-gereformeerdes en nasate van William Wallace slaags raak? Groot skande as jy my vra! Maar ter versagting van die onderbroeklose manne met die tartan omhangsels om hulle heupe, moet dit genoem word dat die groot Presbiteriaanse Kerk van Skotland – die Kirk soos hulle dit noem, toe al reeds liberaal was en die murg-en-bloed van gereformeerd wees sonder twyfel in lae omloop onder die Skotte was. Nie-te-min (skuus mense), ons het hulle daar vol gate geskiet – wat ek bedoel is dat die Boere die geveg daar gewen het. Angus Buchan wat self ’n Skot is, sê darem as hy in daardie oorlog ’n geweer moes optel, hy aan die boere se kant sou geveg het – hy’t dit regtig op ’n keer gesê. Dit was darem ook nie net mede-calvinistiese Skotse “Highlanders” wat die vyand se magte daardie tyd uitgemaak het nie, want hulle was natuurlik deel van die groter Engelse offensief teen die twee republieke.

Verder is daar ook ’n paar ge-afrikanerifiseerde Skotse nasate onder die Afrikaners. Dit kan mens ook maklik aflei uit vanne soos Wallace en talle ander wat met Mc-iets begin. 

Krake en skuiwe in kerk en samelewing

Om die “opkoms” van Angus Buchan en sy aanklank onder Afrikaners te verstaan, is dit nodig om ook so bietjie van die meer onlangse kerkgeskiedenis te verstaan. Hier word veral gefokus op die invloed en veranderings wat in die Nederduitse Gereformeerde Kerk plaasgevind het. Dit is ’n kerk waaraan die meerderheid Afrikaners nog behoort het, veral so in die tagtiger jare. Veranderinge in die breër samelewing kom ook hier onder die vergrootglas.

1986 – By die NG Kerk se Algemene Sinode word daar nog onomwonde uit die Skrif verklaar: “Homoseksualiteit is ’n onnatuurlike vorm van seksualiteit.”

1991 – Professor Willie Jonker, die bekende teoloog in sistematiese teologie by Stellenbosch se teologie fakulteit, vra in hierdie jaar aan ’n wye afvaardiging van predikers en geestelike leiers van verskillende kerkverbande in Suid-Afrika, in Rustenburg, namens die Nederduitse Gereformeerde Kerk en ook namens Afrikaners om vergifnis vir die beleid en die gevolge van Apartheid.

Die sigbare vrugte van die liberalisme begin te groei in die Afrikaners se kerke wanneer susters in hierdie tyd begin om toegelaat te word in die NG Kerk tot die kerklike ampte van ouderling en predikant.

1994 – Behalwe vir ’n nuwe era in Suid-Afrika waarin diversiteit en kulturele gelykheid die uitgangspunt sal wees, en oud-president Nelson Mandela se woorde “…let bygones, be bygones…” die toon sou aangee onder Afrikaners en die land, lui dit ook die era in waarin maatskappye in die aanstelling van mense versigtiger sou wees vir aansoekers wat beskryf sou kon word as: Too male and too pale

’n Groeiende realiteit het nou so gelyk: Kom vat slae vir pa en ma en oupa en ouma, want die groot skuldige oor dit wat gedurende en onder Apartheid gebeur het, moet afkom op die kop van een soort mens, naamlik: Die wit Afrikaner man. Sommige noem hom [in Engels uitgespreek] ’n WAM – a White Afrikaner Male! “Sorry, they don’t want any WAMs at this business.”

Hier is dit ook nodig om te noem dat die voorkoms van moorde op boere en hulle gesinne wat op plase is, toenemend sal begin voorkom veral van hierdie tyd af.

Maar soos met sy Voortrekker voorouers, breek die tyd aan vir: Entrepreneur wees of ondergaan.

Met predikante wat net so versigtig soos die res in hierdie tyd van ontsettende en lewens-skuddende veranderings is, word ’n hele geslag nou rolmodelloos groot. Afrikanerleiers wat vroeër daagliks op die TV en nuus en ander byeenkomste gesien is, is nou doodgewoon WEG … In die onsekerheid van ’n steeds vormende toekoms ontstaan daar ’n leierskapsvakuum onder Afrikaners wat later nog in 2007 oorweldigend in die bekende De La Rey lied van die Afrikaanse sanger Bok Van Blerk sou weerklank vind. 

2000 – Dr. Frits Gaum wat in hierdie jaar nog redakteur van die NG Kerk se amptelike blad Die Kerkbode was, stel sy “Geloofsverklaring 2000” op wat ’n krakie oop stoot vir die bendes van Sodom en Gomorra om nou openlik hulle “regte te kom opeis” op die houtbanke voor die kansels in die kerk. 

Dit is in hierdie tyd dat Oud-president Thabo Mbeki na die Afrikaners verwys as “…Colonialists of a special type…” Dit is ook veral hy wat elke nou en dan in sy toesprake steke sal gee in die rigting van Afrikaners. Die “Madiba-era” se deur – sou mens kon sê, is geleidelik besig om weer toe te kraak.   

2001 – Chris Louw ’n joernalis wat later met ’n AK47 sou selfmoord pleeg, skryf sy bekende repliek Boetman is die blik&%@! in, op Willem De Klerk se boek Afrikaners – kroes, kras en kordaat. Daarin verwoord Louw die ontnugtering van der duisende jong Afrikaner mans wat vroeër as dienspligtiges hulle land in Angola verdedig het, maar nou deur daardie selfde “doen-dit-vir-jou-volk-en-vaderland” Ooms ook nog vertel word hoe hulle hulle nou na 94 sal moet gedra. Een geslag sê vir die ander: “Julle’t vir ons gelieg!” Mens kan ook hier noem dat met die verkrimping en kwyning van die ou Nasionale Party sou daar ook onder Afrikaners ’n skeptisisme oor leiers uit eie geledere begin posvat.

2002 – Die Nederduits Gereformeerde Algemene Sinode aanvaar in sy beraadslaging oor die “Gesag van die Skrif” ’n uitgangspunt oor die Bybel wat sonder enige twyfel binne die liberale “Histories-kritiese” skool val. Die teorie dat daar verskillende vlakke van inspirasie in die verskeie dele van die Bybel voorkom kan maar as een voorbeeld genoem word – tipe van: “Hier is die Bybel meer waar as daar.” In dieselfde dokument wat in hierdie jaar aanvaar is, kan gesien word dat die idee van gedeeltelike inspirasie na vore kom. Die konsep van gedeeltelike inspirasie behels die verskraling van die Goddelike inspirasie van die Bybel slegs tot daardie gedeeltes wat handel oor geloof en morele sake, wat ook beteken dat foute ten opsigte van geskiedenis en geografiese of wetenskaplike sake gewoon aanvaar word.  

2003 – Dr. Fritz Gaum weier in hierdie tyd om in sy hoedanigheid as redakteur van  Die Kerkbode enigsins standpunt in te neem oor die saak van homoseksualiteit in die NG kerk wat nou in al wat ’n briewekolom is tot oorlopens toe woed in alle mag. Baie mense vermoed later dat dit juis was omdat hy toe al geweet het dat dit sy eie seun Laurie se lewensstyl en oortuiging was. 

2004 – Die Nederduitse Gereformeerde Kerk se Algemene Sinode vra by Hartenbos om vergifnis teenoor “alle gays binne en buite die kerk”.

2005 – Professor Adrio Konig, ’n teoloog in sistematiese teologie van UNISA, wat in hierdie tyd amper ’n enkele stem is teen die liberale opvatting van Jesus se opstanding uit die dode by Tukkies se teologie fakulteit, verklaar verder ook openlik in hierdie jaar op die webwerf Litnet, dat hy geen probleem daarmee het as mense van die selfde geslag “seks met mekaar” het nie. Mens sou kon sê dat met die persoon van Professor Konig, word die teologie van twyfel wat nou nog nie tot ’n einde gekom het nie, ingelei.   

2006 – Die film “Faith like potatoes” wat handel oor ’n gedeelte van Angus Buchan se lewe verskyn in hierdie jaar, en dit word by verskeie filmteaters in Suid-Afrika vertoon. Talle en talle Afrikaners sien die film en veral Afrikaner mans vind baie sterk daarby aanklank. ’n Element wat baie sterk in die film na vore kom is die tema van hoop in hopelose situasies hier in Suid-Afrika. Dit is veral na die uitreiking van hierdie film dat die “Mighty Men” konferensies begin ontplof in getalle.  

2009 – President Jacob Zuma wat in hierdie jaar al singende met sy lied “Awuleth’umshini wami” [Afrikaans: Bring my masjiengeweer] aan bewind kom in Suid-Afrika, is aanvanklik baie oop teenoor Afrikaners en hulle kulturele strewe, maar draai toenemend in latere uitsprake teen hulle.

Wat is dit aan Angus Buchan wat genoem kan word, waarby Afrikaner mans aanklank vind? Mens sou ’n paar dinge kon noem:   

Sy prediking is helder, duidelik, eenvoudig, onverskrokke, en met vuur. 

Hy bring ’n boodskap van absolute sekerheid teenoor ontnugterdes; verwardes; en twyfelendes. Dis dalk veral hierdie punt wat die liberale teoloog Professor Julian Muller van Tukkies sou laat opmerk het dat Angus Buchan se byeenkomste vir hom soos ’n nuwe soort “verdonkering” in kerklike geledere is. Dit is Muller wat later ’n boek met die titel Om te mag twyfel, sou publiseer.

Verder preek Angus Buchan soos ’n korporaal. Sy styl van prediking is heeltemal in kontras met meer en meer hoofstroom predikers onder die Afrikaners wat in hulle onsekerheid begin het om saggerig, en sommige selfs met hoërige stemmetjies te preek.

Hy straal ook ’n onbeskaamde manlikheid uit: “…you gotta be fit man!…” 

Mens sou hier ook kon noem dat hy as ’n soort Pa-figuur vir baie manne geword het, en dalk veral vir die wat uit gebroke huisgesinne kom. Baie Afrikaner seuns uit die diensplig-geslag het min of selde van hulle eie pa’s gehoor wat Angus Buchan vir hulle sê: “I can’t tell you guys how much I love you…” 

Hierdie lysie sou nog aangevul kon word.

Nou volg iets van ’n beoordeling van sekere aspekte van Angus Buchan se basiese aannames en uitgangspunte in dit wat hy preek en uitdra, aan die hand van die Gereformeerde Belydenis. Hier kan dit dalk helder en duidelik gesê word dat hierdie belydenis ’n stroom is wat die heilige Woord van God as sy basis en inhoud het, en wat deur die eeue heen gestoot het tot hier in ons tyd en tot in ons wêreld. Vir die wat deel van hierdie beweging deur die eeue heen is, is hierdie belydenis kosbaarder as enige enkele prediker of aksie wat deur mense geloots kan word. Die wat dit bely glo dat dit die leer van die heilige algemene Christelike kerk is, en dat dit ook die leer van daardie kerk behoort te wees. Heelwat sake sou hier aangeraak kon word. Kom ons kyk na die volgende:

1. “Good people don’t go to heaven, only believers go!” 

Hierdie uitspraak en uitgangspunt van Angus Buchan plaas hom baie duidelik nie in ’n Rooms-Katolieke of Oosters Ortodokse kamp nie. Inteendeel, dit is sonder twyfel ook ’n Gereformeerde uitgangspunt. Mens sou hier kortliks kon verwys na die Reformatoriese slagspreuk SOLA FIDE, wat daarmee verband hou dat ons as sondaars nie deur God vrygespreek word van ons sondes omdat onsself goed is of iets goeds gedoen het nie, maar deur die geloof in Jesus Christus alleen sy kinders is.

2. Die Here Jesus Christus 

Angus Buchan se prediking is weer en weer wat in Gereformeerde teologie genoem sou word Christosentries. Selfs heidene weet dat hierdie prediker ’n man is wat in sy prediking die Naam van Jesus Christus oplig. Die reformatoriese slagspreuk wat hierby pas is SOLUS CHRISTUS. 

3. Die Bybel 

By die 2009 “Mighty Men” konferensie op sy plaas Shalom, het hy vertel dat hy self ook begin het om op ’n rekenaar te werk maar dat hy besef het dat dit sy tyd van hom steel. Hy het toe weg gedoen met die ding, en die manne in die lig daarvan aangemoedig om terug te gaan na die Bybel self. Daar het hy ook gesê dat die manne nie oor die Bybel nie, maar die Bybel self moet lees. Hierdie uitgangspunt is sonder twyfel ook gereformeerd. Gereformeerde christene aanvaar slegs die 66 boeke van die Bybel as heilig en kanoniek om hulle geloof daarvolgens te rig, daarop te grondves en daarmee te bevestig. SOLA SCRIPTURA is die reformatoriese slagspreuk uit die 16e eeu wat dit die kortste en helderste saamvat. ’n Bietjie meer oor hierdie punt in Angus Buchan se prediking so effens later.  

4. “Prepare for trials and tribulations”

Angus Buchan se erkenning van pyn, swaarkry, frustrasies, probleme en die dood in sy prediking is seker een van die helder aanduidings dat dit nie so maklik is om hom eenvoudig as ’n prediker van gesondheid-geld-en-glans teologie af te maak nie. Angus Buchan se prediking is  vol van die erkenning en realiteit van swaar en pyn in hierdie lewe – alles die gevolge van die sondeval wat ingetree het by Adam en Eva se sonde in die tuin. Hy vertel dat hy in sy persoonlike lewe juis berusting gekry het met die tragiese dood van sy broerskind wat getrap is deur ’n trekker wat hy bestuur het, deur die besef dat God soewerein is. Die erkenning van God so soewereiniteit in die besturing van sy skepping is ’n baie belangrike aspek van Gereformeerde teologie. Lees byvoorbeeld hier: Die voorsienigheid van God is die almagtige en oral teenwoordige krag van God waardeur Hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom. ’n Bietjie meer oor hierdie saak in Angus Buchan se prediking ook so ’n bietjie later.  

5. Egskeiding, saamwoon, en homoseksualiteit

Oor etiese en seksuele sake het Angus Buchan homself heel gereeld uitgelaat die afgelope dekade of wat. Hy verwys openlik na egskeiding as ’n sonde wat teenoor die Here bely moet word. Hy waarsku die jongman wat in ’n voorhuwelikse seksuele verhouding met ’n meisie is, dat hy sy oë in die hel gaan oopmaak as hy hom nie daarvan bekeer nie. Hy waarsku ook jong dames om te vlug van die leuen-gevulde beloftes van jongmans wat hulle net wil gebruik. Angus Buchan is ook onomwonde in sy prediking oor die sonde van sodomie of homoseksualiteit. Onlangs nog by die byeenkoms in die FNB stadion buite Soweto het hy dit openlik vanuit die Skrif, ’n gruwel [Engels: abomination] genoem. Lees bietjie hier: Wat leer die sewende gebod van God se heilige wet ons? Die sewende gebod leer ons dat  alle onkuisheid deur God vervloek is, en daarom moet ons dit ook met ons hele hart haat. Aan die ander kant moet ons kuis en ingetoë lewe sowel binne as buite die huwelik. God verbied in die sewende gebod nie net egbreuk en sulke skandes nie, want omdat beide ons liggaam en siel ’n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons altwee rein en heilig moet bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste en alles wat ’n mens daartoe kan verlei. 

6. Familielewe, pakslae gee ensovoorts

Wat die gesinslewe betref kom die Bybelse model vir ’n familie gereeld in Angus Buchan se prediking na vore. Die man is die hoof van die huis volgens God se instelling. Mans word aangemoedig om die leiding in hulle huise te neem en om op ’n verantwoordelike manier vir hulle gesinne te voorsien. Angus Buchan se prediking oor die man se hoofskap is nie ’n boodskap  van baasskap oor die vrou nie, maar van selfopofferende hoofskap soos Christus ook sy lewe vir die kerk neergelê het. Hy lê ook klem daarop dat wanneer die manne hulle rol volgens Christus se opdrag gehoorsaam, behoort ook dit wat hulle vrouens se ingesteldheid moet wees, in plek te val. In die opvoeding van kinders is Angus Buchan nie ’n voorstander van die sogenaamde pakslaelose “sielkundige metode” nie. Hy noem dit in sy prediking dat ’n pakslae gegee op die regte tyd – in liefde, die regte ding is. Hy moedig pa’s ook aan om hulle seuns saam te vat as hulle gaan jag, en om daardie dinge wat by jongmanne pas saam met hulle te doen. Op hierdie punt van “man wees” soos God in sy Woord byvoorbeeld in Efesiërs 5 sê, kan die invloed van Angus Buchan se prediking tot groot voordeel van Gereformeerde Kerke maar ook van die breër Protestantse wêreld wees, wat spesifiek in ons tyd op hierdie saak geteiken word deur almal wat die kerk-hatende tydsgees navolg.

7. Oor die Woord van die Here wat neergeskryf  en ook genoegsaam is

Gereformeerde christene bely dat die Woord van God nie deur die wil van ’n mens gestuur of tot stand gekom het nie, maar dat heilige mense van God dit, deur die Heilige Gees gedrywe, gespreek het, soos Petrus sê in 2 Petrus 1 vers 21. Daarna het God deur sy baie spesifieke sorg vir ons en ons redding die profete en die apostels beveel om sy geopenbaarde Woord op skrif te stel. God het ook self met sy vinger die twee tafels van die wet geskrywe. Dit is hoekom gereformeerde christene sulke geskrifte die heilige en Goddelike Skrif noem. Die rigting is hier belangrik: Apostels en profete het soos wat hulle deur die Heilige Gees gedryf is gespreek, en is ook deur God beveel om sy geopenbaarde Woord op skrif te stel. Waar die volgorde omgeruil word en die profetiese en apostoliese neergeskryfde Woord van God – naamlik die Bybel toegemaak word, en daar uitsprake gemaak word in die naam van God wat nie in die Bybel staan nie het ons as Christene weg beweeg van die gesag van die Woord van die Here. Dit geld vir die Rooms-Katolisisme se tradisie en pouslike uitsprake, asook vir die Anabaptisme of Wederdopers sedert die 16e eeu met die siening van die “innerlike lig” waar God se stem aan die binnekant gesoek word, en in ons huidige bespreking geld dit ook vir die prediker Angus Buchan. Waar Angus Buchan wel hierdie tipe dinge al gesê het, is christene met reg versigtig en ook bekommerd. Oor die genoegsaamheid van die heilige Skrif bely ons in die woorde van die Gereformeerde belydenis dat “…hierdie Heilige Skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. Aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe word, mag ook niemand, selfs nie die apostels nie, anders leer as wat reeds deur die Heilige Skrif geleer word nie – ja, al was dit ook ’n engel uit die hemel, soos die apostel Paulus sê (Galasiërs 1 vers 8). En aangesien dit verbode is om iets by die Woord van God by te voeg of daarvan weg te laat (Deuteronomium 12 vers 32), blyk dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal volmaak en in alle opsigte volkome is. Ons mag ook geen geskrifte van mense, hoe heilig die mense ookal was, met die Goddelike Skrif gelykstel nie; ook mag ons nie die gewoonte of die groot getalle of oudheid of opvolging van tye of van persone of kerkvergaderings, verordeninge of besluite met die waarheid van God gelykstel nie, want die waarheid is bo alles. Alle mense is immers uit hulleself leuenaars en nietiger as die nietigheid self (Psalm 62 vers 10). Ons verwerp daarom met ons hele hart alles wat nie met hierdie onfeilbare reël ooreenkom nie, soos die apostels ons leer as hulle sê: ‘…maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is’ (1 Johannes 4 vers 1), en: ‘As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie…’ (2 Johannes 10).” Om so bietjie meer te wete te kom oor die Gereformeerde Belydenis se uitgangspunt en siening oor die heilige Skrif sou jy kon gaan kyk na Artikel 2 tot 7 van wat genoem word die “Nederlandse Geloofsbelydenis”.

8. Oor die voorsienigheid van God  

Hoewel Angus Buchan rustigheid vir sy gemoed moes vind in die soewereiniteit van God toe sy broer se seuntjie dood is toe hy die trekker bestuur het, wil dit voorkom of hy die soewereiniteit en voorsienigheid van God nie oor alles raaksien of begryp nie. Die duidelikste voorbeeld hiervan is wanneer hy in die film Faith like potatoes in die toneel waar hy by die krieket stadion voor die skare staan en praat, ook die saak van die hittegolf El Nino – wat op daardie stadium dit ontsettend moeilik vir die boere gemaak het, noem. Hy sê dan daar dat El Nino maar kan teruggaan van waar dit vandaan gekom het, naamlik die hel. Hierdie siening is volgens die Gereformeerde belydenis nie in ooreenstemming met hoe God werk in en deur die natuur nie. Ja God   skenk as Vader lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles. Hierdie dinge kom nie per toeval of  sommer maar net oor christene nie, want dit is deel van God se groot plan, en dit het in elke situasie ook ’n spesifieke doel. Dink hier byvoorbeeld aan die “vuur van God” wat uit die hemel geval het en gebrand het onder Job se kleinvee en onder sy dienaars, en toe die vee en sy diensknegte verteer het – Job 1 vers 16. Dink aan die wind wat die huis waarin Job se kinders bymekaar was gegryp het, en hoe die huis toe op die kinders geval en hulle toe gesterf het – Job 1 verse 18 en 19. Daar is ook soveel ander voorbeelde uit die Skrif wat nog genoem kan word. Oor die Gereformeerde Belydenis se uitgangspunt en siening oor die voorsienigheid van God sou jy na Artikel 13 van die Nederlandse Geloofsbelydenis kon gaan vir meer.

9. Om te assosieër met die sogenaamde “New Apostolic Reformation

Daar word teen die groep wat in hierdie opskrif genoem word, deur belydende Gereformeerdes die wêreld oor gewaarsku. Dit is wat mens ’n hiper-charismaties kulte kan noem wat soveel meer as net die valse gesondheid-geld-en-glans-teologie verkondig.   Byvoorbeeld: Waar die Bybel so duidelik leer in plekke soos Efesiërs 2 vers 20 dat die profete en apostels deel uitmaak van die fondament  van die heilige tempel van God, weerspreek die “New Apostolic Reformation” hierdie leer van die Skrif deur te leer dat ons vandag in ’n “Tweede Apostoliese Era” is. Dit beteken – sê hulle, dat daar ook nuwe apostels op die aarde vandag is wat bonatuurlik gesalf is deur die oplegging van hande, en wat namens God hier op die aarde praat. Daar word verder ook geleer dat hierdie “apostels” absoluut gelyk in gesag met die oorspronklike apostels is wat Jesus se lewe, sy kruisdood en  sy opstanding meegemaak het. Verder word daar geleer dat hierdie nuwe “apostels” deur Jesus Christus self in hierdie ampte aangestel is. Dit beteken natuurlik ook dat dit nie so eenvoudig is om hulle gesag vanuit die Bybel te bevraagteken nie, omdat hulle – soos hulle leer, deur God self aangestel is.  

Baie christene is besorg dat Angus Buchan in sy onlangse preektoere die wêreld oor, verhoë en geleenthede gedeel het met van die prominentste voorstanders van die “New Apostolic Reformation”. Hier sal daar natuurlik duidelik onderskei moet word: 1) Is dit bloot dat hy ook na hierdie geleenthede uitgenooi is, en as prediker preek waar en deur wie hy ookal gevra word? 2) Of is hier dalk by Angus Buchan ’n goedkeuring van -, en ’n geleidelike skuif in die rigting van hierdie onbybelse beweging?  Sy kantoor het op navraag hieroor, verduidelik dat dit 1) hierbo is. Die Here se Woord leer dat om te assosieer met die wat nie bly in die leer van Christus nie teen sy wil indruis: “As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie.” 2 Johannes 1 vers 10.

Ten slotte

Vir almal wat tot hier in hierdie skrywe gevorder het, nog net so ’n paar opmerkings, en ’n paar vrae:

Heelwat mense wat van Angus Buchan se byeenkomste bygewoon het vertel dat hulle lewens daar radikaal verander het om nou hulle lewens te leef met die oog gevestig op Jesus Christus alleen. Ander vertel – en onder hulle nie min vroue nie, dat na hulle mans na Angus Buchan se prediking begin luister het, hulle huwelike van egskeiding en disintegrering gered is. By ander hoor mens van manne wat nou openlik by die werk of besigheid die naam van die Here bely, en ook hoe hulle veranderde lewens ’n impak op hulle verhouding met hulle werkers het.

Daar is ’n uitdrukking in Zoeloe waarin na iets wat “vinnig gekom en vinnig gegaan het” verwys word as ’n papiervuur. Of Angus Buchan se prediking in Suid-Afrika van ons tyd deur jare en dekades – voor die wederkoms van die Here, die toekoms in sal “stoot”, gaan seker baie afhang van of dit wat skriftuurlik daaraan is in die plaaslike gemeente gaan grond vat:

’n Vraag: Waarom voel soveel gemeentes nog nie die impak van sy skriftuurlike prediking oor manne wat hulle plek moet volstaan in die huisgesin en in die kerk nie? Om hier maar een voorbeeld te noem – in talle gemeentes is daar ’n tekort aan vrome manne wat as leiers opstaan, om die heilige roeping van ouderling en diaken te vervul. Waar is daardie manne in die plaaslike gemeentes?    

’n Ander voorbeeld: Vir meer as 15 jaar nou (sommige sal dit selfs terug vat na 1986 – 31 jaar) word die algemene sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk soos ’n kolossale passasierskip heen en weer geslinger in haar bespreking oor die sonde van sodomie / homoseksualiteit. Waar is die manne en vroue wat Angus Buchan se skriftuurlike prediking oor hierdie gruwel in God se oë aanhoor? Waar is hulle in hulle plaaslike gemeentes om hulle ouderlinge en predikante die vloek van God voor die oë te sweer as hulle nie Jesus Christus en sy Evangelie suiwer preek, en ook hierdie Evangelie by sinodes in lyn met die heilige Woord van God naspreek nie?  

“Maar al sou ons of ’n engel uit die hemel julle ’n Evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ’n vervloeking wees! Soos ons vantevore gesê het sê ek nou ook weer: As iemand julle ’n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ’n vervloeking wees!”

Galasiërs 1 verse 8 en 9


                      SOLI DEO GLORIA
PS. Ek sal graag vir enige persoon wat meer oor die Gereformeerde Belydenis wil weet vir hom of haar ’n kopie van die hierdie belydenis aanstuur, asook die verkorte weergawe van die teoloog Johannes Calvyn se fenomenale werk “Die Institusie van die Christelike Godsdiens”. Hierdie werk is ’n baie goeie inleiding tot die Gereformeerde teologie vir geïnteresseerdes. My e-pos adres is jfkmulder@gmail.com 


17 thoughts on “ANGUS, DIE AFRIKANERS, EN GEREFORMEERD WEES 

 1. Die grootste vyand van die kerk vandag (wel en sekerlik nie net vandag nie) is ‘n gebrek aan onderskeiding wanneer dit by leerstelligheid kom. Christenskap het verval tot ‘n gevoels ding, mistiek en romantisisme ipv lewe volgens die Waarheid van die Woord. “Volg jou hart”, “doen wat vir jou reg voel” het in ons tyd belangriker gesegdes geword as Sola Scriptura…. of enige ander van die 5 solas. Dus wanneer groot byeenkomste soos die nasionale biddag deur ‘n bekende persoon gereel word dan kry baie so ‘n warm opgewonde ywerige gevoel en hulle gaan. Maar hoeveel van hulle woon hulle eie kerke se bidure en bybelstudies by? “Nee dit is te gewoonweg, daar is te min mense… dit voel nie of dit regtig iets bereik nie, terwyl Angus Buchan se byeenkoms net so reg voel, soveel meer bereik….” Gevoelens. Dit wat geleer word maak nie saak nie, solank dit goed voel.

  Like

  1. Nee. Jy is verkeerd. Die grootste vyand van die kerk is die Satan en sy medewerkers. Lees ook gerus Op 12.
   Gelukkig kan ons saam bely met Johannes se brief in 1 Joh 4:4 “Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin omdat Hy wat in julle is, groter is as die duiwel, wat in die wêreld is.”
   Deur neer te kyk op die rol wat gevoelens speel in geloof, laat jou oop tot ‘n ander dwalleer: nl. dat die beoefening van geloof ‘n (koue) serebrale oefening is.
   Ter stawing:
   Berymde Ps 122: “Ek was verheug toe die geluid weerklink het bo die ruimtes uit: Kom, laat ons optrek hiervandaan, om na die HEER se huis te gaan!”
   Nehemia 8:11 “…Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die HERE — dit is julle beskutting.”
   Jou vraag “…hoeveel van hulle…” is ook ongeldig, dit gaan nie oor getalle nie. Die vraag is eerder of die sametrekking wel ware vrugte dra. Bekering is ‘n proses. Moet dit nie vanuit beginsel teenstaan nie. Moenie dat jy skuldig bevind word aan die gesegde “die man op die wal is die beste stuurman”, nie. Wees eerder aktief betrokke. Bid eerder dat God hulle werk sal seën, tot Sy eer. Bid dat Hy hulle sal beskerm van dwalleer en sal lei op die pad.

   Like

 2. Dankie vir die plasing van die skrywe. Ek is in SA gebore en het gereformeerd groot geword. Ons het egter in 1993 na die VSA verhuis en dit was moeilik om ‘n plek te vind waar ons weer kon inpas. Ons het uiteindelik ‘n kerk huis gevind in die presbiteriaanse geur. Nie lank daarna nie, was daar ‘n skeuring in die PCUSA oor die kwessie van homoseksualiteit en ons is oor na die EPC.

  Dis nie net in SA waar, volgens my, almal die pad byster raak nie, ons sien dit hier by ons ook. Hier is gelukkig ‘n baie sterk radio en podcast teenwoordigheid onder die wat trou wil bly aan die Woord. Luister gerus na Alistair Begg (ook van Skotse afkoms). http://www.truthforlife.org

  Beste groete

  Like

 3. In 2009 het hy my lewe verander met sy basiese boodskap inlyn met die reformasie. Slegs geloof, slegs Christus, Slegs genade, Slegs aan Christus die eer.
  Ek stem nie saam met alles wat hy se nie. Maar as ek na die vrug van se werk kyk kan ek getuig oor baie mans wat tot inkeer gekom het, en nou by hulle plaaslike gemeentes betrokke is. Ek self is nou weer ouderling in die Gereformeerde Kerk. Betrokke met sending. Werk met kinders en het ‘n beter huwelik. Ek wens ek kon Saterdag daar wees in Bloem sodat ek die selde belewenis en geloofsversterking kon beleef van 2010 waar honderde duisende mense kon se slegs deur Christus en die Amen uit duisende stemme weergalm oor die velde.

  Like

 4. Ek moes maar deurdruk om so baie te lees , baie lui. Sou in vele opsigte n verband vind in die korreladie wat jy maak , veral die optrede en respons van die ontnugterde geslag. Ek self is deel van daardie geslag maar beslis een van die min wat ontnugtering vrygespring het , deels omdat ek nie n hoofstroom mens is nie , maar veral omdat ek my losmaak van n kultuurhegte posisie. Ek kan sien jy skryf vanuit n gemaklike posisie tov n goed deurdenkte en gebestudeerde onderwerp. Alles is maar deel van n verloop van gebeure wat eendag deel van die geskiedenis sal uitmaak , opgeteken in die dagboeke van baie kulture.
  Dit sal baie moeilik wees vir die afrikaner om te buig en te verander uit sy huidige posisie , gereformeerd of nie , want daar is n kultuur historiese opbou en onderhouding wat ingemurg is in die gevestigde leefstyl van n kolonialis en waarvan godsdiens een aspek is. Hy beskik in n mate oor n toleransie , maar ook oor n sterk sin vir oorlewing en n regverdige aanspraak op sy deel in die samelewing. Die koloniale kultuur , gebou op eeue van ontwikkeling , het n breë basis as riglyn in sy denkpatroon en die ontoereikenheid van die ” nie – kolonialis” is n groot probleem en struikelblok. Is daar enige werklike versoening moontlik? Kan die blanke afrikaner man hom werklik laat geld en oorleef waar hy van politieke mag ontneem word en waar die enigste uitweg van die geweer al hoe minder n opsie is? Dit is hier waar die soeke na hoop n rolspeler word , vir sommige tydelik in n godsdiens , met veral sterk leiers , en vir ander deur lyde heen n vaste seker fondament in ware geloof , in versoening en vrede met almal , ongeag van kleur of kultuur. In alle gevalle n grootse kopskuif vir die kolonialis wat maar moeilik van rigting verander , die uwe inkluis.
  Groete

  Like

 5. Ek plaas graag 2 skakels. Dis so moelik om deesdae die waarheid te hoor omdat ons almal skuldig is voor ‘n heilig God. Die opdrag is egter duidelik vir die wie hulle amp ernstig opneem (die predikers)…

  Een van my gunsteling preke oor een van die raar gebeurtenisse in die bybel…Alistair Begg preek oor die skrif teen die muur en ons non-galante houding oor ons sonde. Hy praat ook oor homoseksualiteit [30:15]

  Tydens ‘n “pastor’s conference” lewer die preek wat handel oor “pursuasive preaching”. Denitief jou tyd werd om na die een te luister

  [audio src="http://ia600500.us.archive.org/21/items/SERMONINDEX_SID18981/SID18981.mp3" /]

  Like

 6. Dankie..dis baie interessant ek het dit baie geniet. Ek is mal oor Angus Buchan..ek is mal oor enige Christen .. wat die Woord letterlik opneem. Wat liefhet, onvoorwaardelik en wat respek het vir ander. Wat vry is en uit dankbaarheid nederig is en wat opgewonde is oor Jesus en wanneer Hy weer kom en nie ophou om ander daarvan te vertel nie.. Iemand soos oom Angus wat nie belangstel in aansien of opinies nie maar watnie skroom om uit gehoorsaamheid te doen wat van hom gevra word nie. Saterdag was net weer vir my duidelik .. ek sien uit na eendag om in perfekte harmonie en liefde saam met mede Christene te leef..saterdag was so lekker..tuis… maar vir nou is daar nog harde werk vir ons op aarde.. min aardse dinge maak my opgewonde maar eks opgewonde oor mede Christene en elke een wat die waarheid sien en oom Angus het ons weer inspireer… “faith has feet” Romeine 8..” there are things to do and places to go..what next Father”!!

  Like

 7. Ek waardeer die weldeurdagte en goed beoordeelde uiteensetting van Angus soos hierbo gelewer. Wat egter nagelaat is om pertinent genoem en beoordeel te word, is Angus se sogenaamde “natuurwonders” wat hy beweer die teenwoordigheid van God is, soos by Ein Gedi en ook die biddag op 22 April, waar hy wind in ‘n hollywood vertoning as god se teenwoordigheid besing. Ook maak hy aanspraak dat hy genesing van siektes kan doen. Vir my persoonlik diskwalifiseer dit hom as geestelike leier.

  Like

 8. ‘n Verdere punt wat ook ondersoek moet word is die finansiele gewin wat hy uit sy prediking maak. Ek merk dat hy ‘n King Air 200 vliegtuig met eie loods besit. Dit is ‘n vliegtuig wat meer as R30 miljoen kos. My rotsvaste standpunt is – die Evangelie is nie te verkoop nie.

  Like

  1. Dankie vir jou kommentaar Jacobus.
   Om aan te sluit by die gesprek, kan ek net verwys na die preek, getiteld “The Angus Buchan Dilema”:


   Ons moet bid! Niemand gaan dit vir ons doen nie… (behalwe die Gees wat intree)

   Like

 9. Ek dink baie mense wat die Bybel ernstig opneem het teologies liberale kerke soos die NGK en NHK ens reeds verlaat. Ek self het die NGK in 1995 verlaat toe hulle ‘n hermude poging aangewend het om by die WRK aan te sluit. My vraag was waarom wil ‘n kerk so graag deel wees van ‘n afvallige organisasie soos die WRK? Mens behoort tog nie aan ‘n organisasie wat met wie jy nie kan saamstem nie nè.

  Like

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s