OOR DIE HOMOSEKSUEEL-SODOMITIESE ORIËNTASIE, EN DIE BLYDSKAP VAN VERGIFNIS DEUR JESUS CHRISTUS

GEBED

O HERE ons God, U kerk word nou al vir so lank heen-en-weer geslinger deur die tydsgees en deur die leringe en oortuigings van mense. Sal U tog in U groot goedheid en genade lig, vernuwing en herskepping in Jesus Christus skenk, aan elke persoon wat nou hier lees, en dit nog nie self ken of beleef het nie. Dit bid ek in Jesus Christus se naam, amen.

SO MET DIE DRAAI VAN DIE MILLENIUM

Dit was veral sedert Doktor Fritz Gaum se “Geloofsverklaring 2000” – so met die draai van die millenium, dat daar ’n groter krakie as vroeër in die kerk oopgestoot is, om aan die homoseksueel-sodomitiese lewensstyl ’n staanplek in die kerk te verseker.
In een uitspraak van die 1986 sinode oor dieselfde saak, is hierdie gruwelike lewensstyl beskryf as ’n “onnatuurlike vorm van seksualiteit”. Dit was ook by daardie sinode waar die hele idee of konsep van “oriëntasie”, of dan net die woord self, ingang in kerklike uitsprake gevind het. Professor Julian Muller sou vroeg al in die millennium daarop wys dat ’86 se uitsprake wel die woord “oriëntasie” in het, en daarom ten minste ’n staanplek in die kerk moet verseker aan mense wat hierdie “ingesteldheid”, of “uitgangspunt” oor seksuele begeerte in hulle, het. Vroeg al is daar totaal-en-al deur die wat sodomie wou ontsondig, stilgebly oor die moontlike “uitlewe” van hierdie sogenaamde “oriëntasie”. Dit sou eers heelwat later kom, wanneer die kerk hierdie homoseksueel-sodomitiese “oriëntasie” eers aanvaar het, en die mense wat so gesind is volkome aanvaar is as medegelowiges.

’N ONGEMAKLIKE EN SENSISTIEWE TYDVAK

Die insyfering van hierdie hele konsep het die Nederduitse Gereformeerde Kerk op ’n baie ongemaklike en sensitiewe tydvak getref. Dit is omdat die NG Kerk vroeër ’n totale politieke sisteem nagepraat het, wat juis mense op grond van hulle melaniniese-oriëntasie op ’n afstand gehou het. Swart mense is netjies op hulle plekke gehou vir wat hulle was. Indien ’n seksuele oriëntasie ook die kern of deel van die wese van ’n mens is, sou die NG Kerk se bekering oor Apartheid by monde van onder andere Professor Willie Jonker in 1990, na huigelary lyk. Eenvoudiger gestel kan mens dit so sê:
“Julle ’t gediskrimineer teen die swartes daardie tyd, toe sê julle julle is jammer. Bewys nou die vrug van julle bekering, deur homoseksueel-sodomitiese mense – mense met hierdie oriëntasie, volkome as mede-christene te aanvaar.”
Steeds was die strategie om soos die graf te swyg oor die “uitleef” van hierdie “oriëntasie”. Die hele konsep en teologie rondom die “oriëntasie” moes eers aanvaar word, en eers daarna – heelwat later, sou die tweede aanslag geloots word.

DIE BUITEKERKLIKE POLITIESE BESTEL

Hier is dit verder baie belangrik om in te sien dat die belangrikste fondasie van die nuwe buite-kerklike politiese bestel waarop Suid-Afrika se grondwet gebaseer is, naamlik die sogenaamde “inherente menswaardigheid” van alle mense, ook by hierdie hele gesprek, debat, debakel, en beroering bygevoeg is – met katastrofiese gevolge. Minder en minder sou sonde as identiteit aangespreek word. Byvoorbeeld: Jy is ’n hoereerder, of jy is ’n dronkaard, of jy is ’n afgodedienaar, soos byvoorbeeld in 1 Korinthiërs 6 gesien kan word. Mens sou nog preke van verskillende “sondes” – let op die meervoud, hoor. Maar oor “sonde” – enkelvoud, al minder en minder.

DIE AFSTERWE VAN DIE LEER VAN DIE ERFSONDE

Hierdie tydvak in die NG Kerk se meer onlangse geskiedenis is wat ons in hierdie postmoderne tyd, ’n inleiding tot die leerstellige afsterwe van die leer van die erfsonde kan noem. Die woord “erfsonde” is hier belangrik. Maar eenvoudiger gestel: Die leer van die erfsonde, naamlik dat een en elke nasaad van Adam en Eva ’n sondaar IS, en dat ons die ewige verdoemenis in die hel daarvoor verdien omdat God heilig is, ja hierdie leer word afgesterf. Nog eenvoudiger gestel: Ons IS nie meer sondaars nie, maar ons DOEN dalk nog sondes.

“INHERENTE WAARDIGHEID” EN DIE ERFSONDE

Het die laat vaar van die leer van die erfsonde en die menseregte fondasie van “inherente menswaardigheid” in Suid-Afrika uiteindelik toe enige iets met mekaar in verband gehad? Verseker! Maar wat dan?
Antwoord: Met die laat vaar van die leer van die erfsonde in die kerk, was die kerk meer gereed as ooit om die humanistiese ideologie en beskouing van “menswaardigheid” met ope arms te aanvaar. Met ander woorde, die uitgangspunt van die mens-gesentreerde grondwet van Suid-Afrika, het op ’n verbysterende wyse, ingang gevind in die harte en denke van lidmate in kerke van die NG Verband. Hierdie “nuwe manier” van dink, vanuit ’n mens-gesentreerde uitgangspunt, het nie net die nuwe paradigma in gewone lidmate se gemoed geword nie, maar ook die van ouderlinge, diakens, predikante en professore. Dit het so gelyk: “Ek IS nie ’n sondaar nie, want ek het ’n inherente waardigheid.”

PLEK VAN DIE 10 GEBOOIE IN DIE KERK

Daar moet nog iets by die verwarring en taan van die leer van die erfsonde in die NG Kerk bygevoeg word, naamlik die plek van die tien gebooie in die erediens. Tot so aan die einde van die tagtigerjare sou ’n groot deel van NG gemeentes nog die Gereformeerde Nederduitse liturgie in stand hou, Sondag, na Sondag. Daar moet ook genoem word dat die klem gewoonlik op die skriftuurlik veroordelende gebruik van die wet geval het, daarom dan ook dat daar meer as dikwels die gesang “Voor U wet Heer staan ons skuldig, liefde is die groot gebod…”, gesing is. Wat sommige na verwys as die “absolusie”, is dan ook na die sing van hierdie gesang van die kansel af deur die predikant gelees. Dit klink so:
“As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.”
Hierdie woorde van die absolusie is tot vandag toe nog vir die skrywer van hierdie stuk, ’n ontsettende anker vir sy geloof en lewe voor die HERE, veral as dit kom by dinge soos die belydenis en vergifnis van persoonlike sonde. Die woorde kom uit 1 Johannes 1 verse 9 en 10.
Maar, met die geleidelike uitskuiwing van die tien gebooie in die erediens is gemeente na gemeente weerloos gelaat vir die duistere vloedgolf van gruwels, misdrywe, ongerymdhede, en sondes wat deur die nuwe politieke bestel, doodgewoon maar toegelaat en deur sommige selfs geprys is. Die kerk het net iets van ’n boodskap oor vergifnis en “God is liefde” oorgehad, om die tydsgees te probeer keer om nie oor die mure van die kerke tot binne oor die banke en uiteindelik tot op die kansel te spoel nie. Die heilige wet van God was weg, en so ook saam met die tydsgees, het die meer prominente teks hier-daar-en-verder, die volgende geword:
“Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie.”
Dit was nou enige een wat iets van die Bybel af weet – binne en buite die kerk, se gunsteling teksvers.

DIE PUNT VAN DIE EVANGELIE

Maar die punt van die Evangelie soos ons in Romeine sien is juis dat God – die heilige God, alle mense wat nog uit die werke van die wet is verdoem:
“Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is,
sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees.” Romeine 3 vers 19.
God as regter verdoem sondaars.
God as vader vergewe sondaars.
Ons leer God as regter ken deur sy heilige wet.
Ons leer God as vader ken deur die heilige Evangelie van ons ewige troos – Jesus Christus en Hom as gekruisigde:
“En wat ek nou in die vlees lewe,
leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en Homself vir my oorgegee het.” Galasiërs 2 vers 20b.
Mens sou die vorige ook so kon beskryf: Wie hom nie bekeer en glo in Jesus Christus nie, word nie deur God – die heelal se Regter-Vader vrygespreek nie. Wie hom wel bekeer en glo in die Here Jesus Christus alleen, word wel deur God – Hy die Regter-Vader, vrygespreek van oordeel en straf en met groot liefde ontvang as ’n seun en dogter.
Die punt bly dat indien die kerk net ’n sagte boodskap het, die sonde en valse leerstellings ook ongesiens so sag-sag na binne sypel. Dit is wat gebeur het met die vermenging van man en man – wat die Heilige Gees in die boek Levitikus ’n gruwel noem.

WAAR SIT ONS VANDAG?

Ons sit vandag by ’n kerkverband wat weier om in sy besluitneming te verreken wat die heilige Skrif oor die mens se sondigheid leer, en daarom kom daar gewoon geen uitsluitsel oor hierdie hele gemors en debat oor hierdie skandelike verwringing van die heilige en natuurlike huwelik, soos God dit in Eden ingestel het nie.

’N VERWATERING VAN DIE EVANGELIE

Dit moet wees dat daar ook ’n verswakking en verslapping in die kerk gekom het oor wat die kruis van Jesus werklik was, want as jy die wet verwyder, dan dra Jesus tog ook nie ons verdoemenis aan die kruis nie. Hy sterf dan net daar omdat God ons lief gehad het. Maar kyk nou mooi hoe dit eintlik in mekaar pas:
“Want so lief het God die wêreld gehad,
dat Hy sy eniggebore Seun gegee het,
sodat elkeen wat in Hom glo,
nie verlore mag gaan nie,
maar die ewige lewe kan hê.”
Johannes 3 vers 16.
“…nie verlore mag gaan nie…” Dit beteken dat die wat nie glo nie, onder die wet van God voor hulle Skepper as regter veroordeel gaan word. God is liefde, maar die wat nie glo nie, verwerp sy liefde. Vanuit die liefde van God het die Here Jesus Christus juis vir elkeen wat waarlik glo en nog sal glo, die vloek van God se heilige wet op Homself aan die kruis geneem. Geloof wat ’n gawe van God is:
“…Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet
deur vir ons ’n vloek te word
– want daar is geskrywe:
Vervloek is elkeen wat aan ’n hout hang…”
Galasiërs 3 vers 13
Die kruis is waar God die Here Jesus Christus onder die volle vloek van sy heilige wet gestel het, en deur die bloed wat daar uit sy are gedrup het, sy liefde aan sondaars gewys het, en geloof aan elke uitverkorene skenk.

SONDIGE ORIëNTASIES OOK DOEMWAARDIG

Terug na ons bespreking oor die homoseksueel-sodomitiese “orientasie”. Elke geneigdheid of piep-kleinste begeerte na dit wat teen God se heilige wet is, word voor die ontsagwekkende teenwoordigheid van die heilige God, ongenaakbaar, en sonder genade verdoem:
“Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is:
Jy mag nie egbreek nie.
Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ’n vrou kyk om haar te begeer,
reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.”
Mattheus 5 vers 27 en 28.
Hierdie was een van die tekste wat ek aan die leierskap van Oosterlig NG Kerk – waar ek en my vrou lidmate was, in 2004 gegee het, toe hulle nie teen daardie jaar se sinode besluite wou opstaan nie. God veroordeel nie net die uiterlike seksuele sonde nie, hy veroordeel ook die hart, of die oriëntasie waaruit hierdie sonde voortkom. Jesus sê, nie net egbreek is sonde nie, maar ook die binnekant waaruit die daad gebore is, is sonde. So is nie net homoseksueel-sodomitiese dade verkeerd in God se oë nie, maar ook die hart of oriëntasie waaruit dit voortkom.

SO, WAT IS DIE PUNT?

Ongelowige sodomiete moet hulle bekeer van hulle sonde en glo in die Here Jesus Christus, om gered te word.
Ongelowige hoereerders moet hulle bekeer van hulle sonde en glo in die Here Jesus Christus, om gered te word.
Ongelowige afgodsdienaars moet hulle bekeer van hulle sonde en glo in die Here Jesus Christus, om gered te word.
Ensovoorts.
Ja, maar…

MAAR WAT VAN WORSTELAARS MET HIERDIE SONDE?

Goed, ja maar wat van gelowige gedoopte lidmate van die kerk wat worstel met hierdie sonde? Wat van ware christene wat hierdie versoekings en aanvalle van die duiwel weer en weer in hulleself opmerk, en dan soos Paulus uitroep:
“Ek ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?”
Romeine 7 vers 24
Teenoor die christen wat homoseksueel-sodomitiese versoekings en aanvalle van die duiwel beleef, is dit so wonderlik om te mag verklaar dat die antwoord op hierdie vraag van hulle, die volgende is:
“Ek dank God deur Jesus Christus, ons Here!” Vers 25.
Spring oor na hoofstuk 8 vers 1:
“Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.”

ALLE CHRISTENE WAT WORSTEL, OOR DIESELFDE KAM GESKEER

Die opdrag aan Christene wat versoekings beleef oor swakhede in hulle liggaam is een en dieselfde, of hulle nou versoek word deur hoerery – seksuele aktiwiteit buite die huwelik, of deur egbreek, of deur sodomie, die opdrag of gebod bly dieselfde:
“Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid kom”
Kolossense 3 verse 5 en 6.
God vergewe ons ter wille van die bloed van Jesus, wat vir ons sondes en ons swakhede gestort is.
Kyk hoe mooi het die kerk al hierdie dinge deur die eeue heen aan haar kinders geleer:
“Kan die mense dan nie salig word wat in hulle goddelose, ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie? Antwoord: Nee, glad nie. Want die Skrif sê dat geen onkuise, afgodsdienaar, egbreker, sodomiet, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower en sulkes die koninkryk van God sal beërwe nie.”
Leerboek of kategismus van die kerk.

GOED, WAT NOU?

Goed, so as hierdie dinge dan so duidelik is, wat nou? Ons kwessie is nie met die predikante wat liberaal is, of die fakulteite wat nie meer by die Skrif hou nie. Dis by ons eie harte. Het ons ons al bekeer en hierdie innerlike sonde gevoelens, uitgangspunte, emosies, en maniere van dink wat teen God se heilige wet indruis teenoor die HERE as sonde bely? Het ons ons eie sondige oriëntasies teenoor God bely? Nie?

KOM ONS BEKEER ONS VAN ONS SONDES EN KYK NET NA JESUS CHRISTUS

Laat ons dit dan doen, elkeen van ons: Pa, ma, kinders, enkellopendes, oupa’s, ouma’s en wie daar nog is. Laat ons ons voor die HERE verootmoedig, en ons inherente sondigheid teenoor Hom erken, en daaroor verootmoedig, omdat ons lewens nie spreek van liefde tot God en ons naaste nie, maar eerder van haat tot God en ’n haat tot ons medemens. As ons dit bely het, laat ons Hom dank vir die wedergeboorte waardeur ons herskep word. Laat ons ons oë op die kruis van Jesus Christus alleen hou, vir die vergifnis van al ons sondes.

REGVERDIGING DEUR DIE GELOOF ALLEEN

Deurdat God ons, buitekant onsself vryspreek, word die oorblyfsels van die sonde wat in ons oorgebly het, ons nie tot verdoemenis gereken nie, maar ons ook vergewe. Maar laat dit ook sigbaar in ons lewens as kinders van die lig wees, dat ons nooit met daardie agter-blyfsels van die duisternis in ons, ooit sal vrede maak nie.
Mag ons harte vol van dankbaarheid en blydskap wees teenoor die HERE vir die groot en wonderlike redding waarmee God drie-enig ons gered het!

MAG DIE HERE JOU SEëN

Die Here seën elke christen lidmaat van elke plaaslike gemeente wat hom of haar voor God verootmoedig, en hom of haarself in geloof op die HERE Jesus Christus alleen werp.
“…en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie…”

AAN GOD DRIE-ENIG AL DIE EER

Alle lof en alle eer aan U heilige Naam alleen o HERE:
Vader, Seun en Heilige Gees – Een God, Amen.


Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s