VERSKEIE REDES OM DIE HERE TE DANK VIR DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK

“En die engel van die HERE het aan hom verskyn en vir hom gesê: Die HERE is met jou, dapper held! Toe vra Gideon Hom: Ag, my heer, as die HERE met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het, deur te sê: Het die HERE ons nie uit Egipte laat optrek nie? Maar nou het die HERE ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete.” RIGTERS 6 verse 12 en 13.

VERSKEIE REDES OM DIE HERE TE DANK VIR DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERE KERK

Dalk sou dit nie verkeerd wees om te sê dat sedert die nuwe politieke bedeling in 1994 aangebreek het in Suid-Afrika, die kerkverband wat die hardste houe moes verduur, en ook van die donkerste versoekings moes deurmaak, die Nederduitse Gereformeerde kerk is nie. Hierdie kerkverband se prominensie gedurende die vorige politieke bedeling is juis dit wat haar woorde, invloed en standpunte so moeilik gemaak het om na die demokratiese verkiesing van 27 April 1994 uit die publieke oog te hou. Wat die buite-kerklik-glurende-oë gedurende die afgelope twee-en-’n-half-dekades weer en weer van wou seker maak, was dit: Is hulle regtig jammer oor Apartheid, of nie?

Maar kom ons skuif die klok dalk so ’n paar dekades, of selfs eeue terug, en kyk so bietjie na verskeie redes vir waarom ons as belydende Christene die HERE behoort te dank vir die Nederduitse Gereformeerde kerkverband:

SENDINGWERK

In gewone taal: Min kerkverbande hier aan die suidpunt van Afrika het deur die eeue heen so ’n vuur en branding vir die uitdra van die Evangelie gehad soos die Nederduitse Gereformeerde kerk. Een van die stewigste Bybel-gefundeerde kerke in Mosambiek – die Igreja Reformada, is die vrug van die NG Kerk se sendingwerk daar. Menige sendelinge en predikante van die NG Kerk het diep spore getrap in die kerke van Malawi, Zimbabwe en verder. By ’n konferensie in Philadelphia – VSA, laasjaar, het ek ’n man van die Tiv volk van Nigerië ontmoet. Hy het vertel van die sendelinge wat uit Suid-Afrika die Evangelie vir die eerste maal – meer as ’n eeu gelede, aan hulle daar in die vreemde gebring het. Dit was inderdaad sendelinge van die sending instituut van Wellington – deur Andrew Murray gestig, wat hulle visiere op die Tiv bevolking van Nigerië destyds gerig het. So kan die een voorbeeld na die ander opgenoem word van ’n vuur wat in soveel harte deur die eeue heen in die NG Kerk gebrand het om die “groot werke van God” aan die nasies te verkondig.

CHRISTOSENTRIESE PREDIKING

Nederduits Gereformeerde prediking is deur die eeue heen gekenmerk deur ’n baie helder en duidelike Christosentriese fokus. Dus: Fokus in jou prediking op die werk en verdienste van die Here Jesus Christus vir sondaars. Christosentriese prediking swem stroom op, teen moralisme en tradisionalisme.

ERNS MET DIE HEILIGE SKRIF

Dat fakulteit na fakulteit deur die eeue heen altyd met groot erns daarop gesteld was om Hebreeus en Grieks aan die studente te onderrig, is getuienis van die feit dat NG teologie nie ’n poginkie was tot kortstondige jippie-jippie lekkervoel slagspreukies nie. Ja, vir die NG Kerk is die grondige bestudering van die Heilige Skrif – in die oorspronklike grondtale, nog altyd ’n absolute prioriteit, sodat daar nie miskien in ’n bloot emosionele geestelike belewenis verval sou word, sonder dat dit in die onfeilbare Skrifte gegrond is nie. Dit was nog altyd interessant om na mense soos Dr. Isak Burger van die AGS se groot respek en agting vir sy NG Dosente by Tukkies destyds, te luister. In hierdie verband is dit nodig om te noem dat dit veral die onlangse 2002 besluite van die NG Kerk oor Skrifgesag was, wat kerkregtelik die deur vir soveel verkeerde en valse invloede in die kerk oopgemaak het. Ek onthou nog hoe die kragtige prediker – wyle Doktor Willie Marais, sy eie dokument opgetrek het in antwoord op daardie sinode se Skrifkritiese standpunte.

’N VEGTER EN STRYDER TEEN DIE LIBERALISME

So in die middel van die negentiende eeu was dit veral deur buitelandse invloed van Suid-Afrikaanse studente wat oorsee gestudeer het, dat twyfel in verskeie bedienings en teologiese blaaie hier te lande ingedra is. Hierdie onskriftuurlike invloede het soos suurdeeg standvastige gemoedere stadig maar seker uit gekalwe en groot onsekerheid, dubbelhartigheid, en ongeloof in kerklike geledere te weeg gebring. Die stigting van die teologie fakulteit van Stellenbosch was direk gekoppel aan die bestryding van hierdie twyfel-verheerlikende teologie, wat veral uit Europa hierheen oorgespoel het. In hierdie stryd was dit uiteindelik die liberalisme wat “die onderspit sou delf” (lees: verloor het). Die punt is dat belydende Gereformeerde Nederduitsers, die gevaar van hierdie dwaalrigtings ingesien het, die swaard van die Gees opgeneem het, en deur die genade en krag van die Here, die draak ’n doodsteek kon gee.

WERK, BID EN STRY

Daar is nog soveel ander voorbeelde wat uit die geskiedenis in so ’n studie na vore gebring kan word, maar dalk is hierdie paar punte genoeg om te verduidelik waarom talle en talle gelowiges vandag wil werk, bid en stry vir die helderheid en suiwerheid van die HERE se Evangelie in die NG Kerk. Dat die hele saak rondom die homoseksueel-sodomitiese oriëntasie, die NG Kerk tans soos ’n huisrower aan die strot beet het, moet ons geensins verbaas of verras nie. Want indien die Nederduitse Gereformeerde kerkverband die knieg sou buig voor die leuens van die duiwel, sal die grootste skande, en die grootse ramp, die oneer wees wat op die Naam van God gesmeer sal word. Ons hoef geensins daaraan te twyfel dat presies dit, die donker en duiwelse oogmerk van die Satan is nie. Met hierdie strategie van “die engel van die lig”, sal ook duisende der duisende kerklidmate om die bos die ewige verderf in gelei word. Wees tog genadig o Here!

OOR DIE NG KERK SE TOEKOMS

Wat die toekoms vir die Nederduitse Gereformeerde kerkverband inhou, is natuurlik iets wat 100% in die hande van God is. Menigmale in die geskiedenis van die Christelike kerk, het God dooie lote afgesny en in die vuur gegooi. Talle mense vandag is oortuig daarvan dat ons reeds die knip van die ewige Landbouer en Boer se snoeiskêr kan hoor girts aan die voue van die groot NG Kerk.

Waar die Satan God in en deur die NG Kerk vandag wil onteer, en van sy heerlikheid beroof, moet ons bid dat elke Nederduitse Gereformeerde christen die eer van die lewende God, en die behoud van die Herder se skapies, voorop sal stel. Mag ons die goeie stryd stry, hier waar Hy ons geroep het in hierdie land.

Soli Deo Gloria.


6 thoughts on “VERSKEIE REDES OM DIE HERE TE DANK VIR DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK

  1. pDie kanker van ” byvoeg en weglaat” wat van Gen tot Openb geld en basis is van die troue profetewoord tot en in Jesus Christus, vreet sedert die eeu v “verligting ” aan die wortels v baie kerklike organisasies maar HY sal SY KERK bly bou! soli deo gloria!

   Like

   1. “Hy sal sy kerk bly bou!” Stem 100% saam, Dr. Theron. So mooi in Totius se omdigting van Psalm 48: “…Hy sal sy stad die mens ten spyt, bevestig tot in ewigheid…”

    Like

 1. Hoe lank gaan ons nog aangaan met hierdie verdeelende “gereformeerde” geestelike skidsofronie. Aan die een kant glo ons dat ons volgelinge van Jesus, die Weg, die Waarheid en die lewe is. Aan die anderkant hou ons vol om onsself met die twyfelagtige benaming van gereformeerde Christene te identifiseer. Lankal identifiseer ons nie meer met die gereformeerde leer omdat dit met die Woord van God ooreenstem nie, MAAR in soverre as wat dit met die Woord ooreenstem. Indien ons werklik reformeerend wil wees, moet ons dalk die eerste denominasie wees wat erken dat ons as gebroke mense nie alleen die volle waarheid i.v.m die openbaring van God het nie. Dit is hierdie selfde trots wat ons in die apartheid gemors laat beland het. Dalk sal dit baat om te erken dat die Groot Almagtige Alwyse God, Skepper van hemel en aarde, soos wat Hy Sy Woord oor eeue aan die mens geopenbaar het, nie die herstel van die geskende Waarheid binne, ‘n paar jaar aan basies twee persone, te weet Luther en Calvyn sou oorlaat nie. As volgelinge van Jesus Christus sou dit dwaas wees om te dink dat die geskrifte van hierdie twee gerespekteerde kinders van God, sowel as die belydende skrifte kanoniese gesag dra. Ek glo dat die herstel van die volle Waarheid van die Woord van God, deur Sy voortgaande herstellende openbaring aan ons geopenbaar word. Kom ons hou aan om onsself in nederigheid as volgelinge van Jesus, met die erkenning van ons eie swakheid en onvermoeë aan Sy Waarheid te onderwerp, met die wete dat: “Nou ken ons ten dele, maar eendag sal ons Sy geopenbaarde Waarheid ten volle ken. Nederigheid sal nog altyd God sé maatstaf bly waarvolgens Hy ons afhanklikheid van Hom bepaal. SALIG IS DIE WAT WEET HOE AFHANKLIK HULLE VAN GOD IS, WANT AAN HULLE BEHOORT DIE KONINGKRYK VAN GOD! Afhanklikheid laat ons oop vir die Here sé inspraak in ons leer en lewe!

  Like

  1. Ek waardeer jou poging om versoening te bring, Etienne. Dit is egter misplaas, en hier is hoekom:
   Ons moet ‘n onderskeid tref tussen die NG Kerk as instituut en die NG Kerk as gemeente. In enige denominasie is die twee gewoonlik nie in harmonie met mekaar nie. Dit is die gemeente se plig om daarteen te waak, want die instituut is ‘n produk van die gemeente en nie andersom nie.
   Wat die NGK betref, het die instituut die gemeente oorrompel en tot op die afgrond geïntimideer, soos wat ons met die apartheidsdebakel gesien het. Die gemeente het gerou oor die pad wat die instituut gevolg het, terwyl die instituut sonder enige empatie met die gemeente, of die Woord van God, die gemeente oor die afgrond probeer sleep het.
   Die instituut kan alleen die gemeente oorrompel as die eeue oue magspel van ‘n verhewe mensfiguur as leier, die hoofskap van die gemeente uit die hand van Christus gryp en soos ‘n pous optree.
   Die vraag is, het die gemeente naderhand meer gesag van die sinode erken as van Christus af? Die antwoord moet “ja” wees want as die gemeente na Christus geluister het, en nie na hulle instituut nie, sou hulle nooit toegelaat het dat apartheid van die kansel af geregverdig word nie.
   Nou pleit jy versoening, Etienne. En dit is reg so. Maar spreek jy die wortel van die kwaad aan? Ek sien dit nie in jou betoog nie. Jy pleit eerder vir die volhouding van die gesag van die instituut as die hoof van die gemeente, en nie Christus nie.
   Kyk waarvoor betoog jy: “Indien ons werklik reformeerend wil wees, moet ons dalk die eerste denominasie wees wat erken dat ons as gebroke mense nie alleen die volle waarheid i.v.m die openbaring van God het nie.” Dit is meer ‘n diagnose van die siekte as ‘n pleidooi vir verandering.
   Jy noem dat werklike reformeering is om te erken dat “ons … nie die openbaring van God het nie,” en dit is waar. Die tragedie is dat jy nêrens noem dat die “volle waarheid i.v.m. die openbaring van God” nie by mense te vinde is nie, maar in die Skrif. Nie ‘n woord oor die oorsprong van die Gereformeerde Leer nie.
   Trouens, jy betoog teen Luther en Calvyn asof die Gereformeerde Leer hulle kwansuis as die enigste twee persone erken aan wie God sy Woord toevertrou het. Dis tog absurd of ten beste onkunde oor dié twee manne en die Gereformeerde Leer.
   Jy gaan voort met jou betoog, dat dit dwaas sou wees “… om te dink dat die geskrifte van hierdie twee gerespekteerde kinders van God (Luther en Calvyn), sowel as die belydende skrifte kanoniese gesag dra.”
   Wie gee voor dat dit die geval is, Etienne? Het daar nie honderde jare se kritieke oordeel oor die insig van hierdie manne se geskrifte geheers nie? Vandag nog?
   Jou doel kom uiteindelik duidelik na vore, deur te stel waar deur “die herstel van die volle Waarheid van die Woord van God” sal kom, en dit is nie deur die Skrif nie, maar “…deur Sy voortgaande herstellende openbaring aan ons geopenbaar word.”
   Diegene wie voor hierdie drogbeeld kniel moet nog antwoord op grond van wie se gesag word “voortgaande herstellende openbaring” gemeet as die Woord van God?
   Daar is net een antwoord: die sogenaamde profeet self eis outoriteit en spesiale openbaring, of selfs ‘n persoonlike besoek van God, Paulus-styl, of die instituut moet die gemeente intimideer om enige welsprekende voordraer van ellelange, hoogdrawende dogma te gehoorsaam. Ons is terug by die Hoofherder se gesag wat met geweld uit die hande van Jesus geruk word en aan die instituut oorgedra word.
   Dit is wat die NGK-instituut van sy gemeente in die verlede vervreem het, en dit gaan nog steeds voort, net tans vir die betoog van homoseks as liefde wat Jesus kwansuis sou ondersteun het. Jesus ondersteun dit wat ons in die Skrif lees en moet gehoorsaam, nie die versindsel dat ons “… die openbaring van God het nie.” Ons het nie. Die Skrif alleen het.
   Nee, jy moet eerder jou betoog heroorweeg en met iets soos, “indien ons werklik reformeerend wil wees, moet ons dalk erken dat die Woord van God, soos in die Bybel uitgespel, die enigste openbaring van God is, en dat dit gesluit is soos wat die Skrif self verklaar.” Dan streef jy reformeering na, nie degenerasie nie.
   Die 66 boeke van die Bybel soos ons dit tans in ons hande het, is al openbaring wat die gemeente nodig het vir leer, lewe en saligheid. As jy dit verkondig, dan loop jy die dapper pad deur die instituut onderdanig aan, en ‘n dienaar van die gemeente te hou, soos dit hoort.
   Totdat dit gebeur, sal die NGK-instituut verder en verder versekuleer, die gemeente van die instituut vervreem wat die instituut in niks anders as ‘n teokratiese terreur organisasie sal reformeer nie.
   Dit het met apartheid gebeur sonder enige werklike berou of bekering, tans net met ‘n nuwe terreurplan, met dieselfde oogmerk: die afbreek van die geloof van die mens sodat die NG-instituut daaroor kan heers.
   Jou pleidooi het nie substansie nie, Etienne, en jou eie skrywe kan mens met geen ander opinie laat as dat dit anti-Christ is nie.

   Like

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s